Flash | 爱佛
爱佛

Flash

全球实时摄像头监控的网页源码下载

 不知大家注意到没有,西桥市井博客的导航里出现了楚门世界,点开后你会发现进入世界地图,还有好多标记,点击这些标记机会播放视频——这段视频据说是实时录像,实时播放。这倒是挺有意思的吧。发现挺好玩,在网上发现了这个网页,是静态的,那就拿来吧——作者就说任意转载,而且没什么技术含量,只是创意新颖。

网页效果如下图,离我最近的是青岛栈桥,呵摄像头放在青岛日报楼上,24小时直播镜头内影像。下次过的时候得好好停留停留,打个招呼全世界都可以看到:

 摄像头直播青岛栈桥

佛经

考验智力的flash小游戏

这个游戏比较好玩,好像小神游的一款游戏,忘记叫什么了。相比之下,这个游戏简单至极,一共分为9关,前面的好过些,后面的就要反复试验,动动脑筋了。

首先点击New game,然后next。。。。。

由键盘上的四个方向键控制,好了。go。。。

游戏比较大,可以先下载,再玩。

点击下载

佛经

虚拟在线大比武Flash

 很久前玩的一个游戏,虚拟比武Flash,挺有意思。输入两个人的姓名,点击Fight,程序自动演示比武过程。

比武结果天注定!

顺便附上一张【西桥市井】与【月光博客】的战斗过程,由结果来看,西桥市井与月光博客还有很大差距啊!

佛经

12个好玩的精品Flash

以前发了不少好玩的Flash,现在看看,还是好玩。所以做上这个flash集中文章,与大家分享。都是精品!

持续更新ing。。。

9、测测你的人品指数有多高–Flash经典小游戏

文本框里输入你的姓名,点击测试,看看你的人品

10、测试你的手机号的凶与吉–Flash经典小游戏

文本框里面输入你的手机号,或是座机小灵通号码,点击测试

佛经

可爱鸟儿Flash

一只鸟儿,可爱的鸟儿,声嘶力竭地在唱歌。

唱着那样一首歌,那样一首关于爱情的歌。

唱破了喉咙,唱哑了嗓门,唱乐了听众——

可爱的鸟儿,孤独的鸟儿,唱歌的鸟儿,就这样一直在那根生命的悬线上唱啊唱——

直到,人们将它砸下细细的悬线。

我想,它还想唱——它是唱着落下的。

在线弹钢琴(附曲谱)–flash经典游戏

在天涯看到的一篇帖子,据说可以弹出卡农来了。我下载了flash,确实不错,音感很强。自己弹了曲,还行吧。

废话少说,大家看看:首先,怎么弹奏,一边看曲,一边弹呗,如图:

佛经

神奇读心术—-Flash经典设计

★吉普赛人祖传的神奇读心术.它能测算出你的内心感应: 任意选择一个两位数(或者说,从10~99之间任意选择一个数),把这个数的十位与个位相加,再把任意选择的数减去这个和。例如:你选的数是23,然后2+3=5,然后23-5=18;在图表中找出与最后得出的数所相应的图形,并把这个图形牢记心中,然后点击水晶球。你会发现,水晶球所显示出来的图形就是你刚刚心里记下的那个图形。★
打开试试吧~~! 开始读心术

 

 

 

小提示把本站加到收藏夹,方便下次再玩

@爱佛

譬如工画师.分布诸彩色.
虚妄取异相.大种无差别.
大种中无色.色中无大种.
亦不离大种.而有色可得.
心中无彩画.彩画中无心.
然不离于心.有彩画可得.
彼心恒不住.无量难思议.
示现一切色.各各不相知.
譬如工画师.不能知自心.
而由心故画.诸法性如是.
心如工画师.能画诸世间.
五蕴悉从生.无法而不造.
如心佛亦尔.如佛众生然.
应知佛与心.体性皆无尽.
若人知心行.普造诸世间.
是人则见佛.了佛真实性.
心不住于身.身亦不住心.
而能作佛事.自在未曾有.
若人欲了知.三世一切佛.
应观法界性.一切唯心造.